Устав на „Клуб на програмистите във Велико Търново“

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
“КЛУБ НА ПРОГРАМИСТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

 

Настоящият устав е приет на проведеното на 29.09.2015 г. Учредително събрание състояло се в град Велико Търново, подписан от учредителите на сдружението съобразно приложен списък, който е неразделна част от устава.

Общи положения

чл. 1.          Учредяване

(1)                 С този устав се създава правна уредба на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Клуб на Програмистите във Велико Търново” по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2)                 Сдружението се самоопределя като организация  развиваща дейност в обществена полза.

(3)                 Сдружението има статут на юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Устава и Решението на учредителното събрание.

(4)                 Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5)                 Сдружението е независима, несиндикална, неполитическа и нерелигиозна организация.

Наименование

чл. 2.          Наименованието на Сдружението е „Клуб на Програмистите във Велико Търново”, съкратено като „КПВТ“, наричано по-нататък за краткост „Клуба“. Може да се изписва и на латиница като „Programmers Club in Veliko Tarnovo” или съкратено като „PCVT”.

Седалище и адрес на управление

чл. 3.         (1) Седалището на дейността е град Велико Търново.

(2) Адреса на управление е ул. „Освобождение“ № 130, ет. 9, ап. 37.

Срок

чл. 4.          Сдружението е учредено за неопределено време (без срок).

Цели

чл. 5.          Целите на Сдружението са:

 

 

(1)                 Подпомагането на  личностната реализация на младите специалисти в областта на информационните технологии и други сходни и/или свързани направления и индустрии;

(2)                 Развитието и утвърждаването на  образованието, науката,  техниката и технологиите в сферата на информационните и сходните технологии;

(3)                 Защитата на правата на носителите на авторски и други права, действащи в областта на информационните и/или други сходни технологии;

(4)                 Създаване и развитие на общност от специалисти в областта на Информационните Технологии (ИТ), както и в други сходни или свързани направления и индустрии;

(5)                 Популяризиране на ИТ, както и на сходните им и свързани технологии, като средство за личностна реализация;

(6)                 Повишаване познанията на общността, както и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация в областта на ИТ, както и на сходните им индустрии;

(7)                 Стимулиране на интереса към и усъвършенстване на компетентностите на младите хора (деца, ученици, студенти) в областта на ИТ и сходните им технологии.

чл. 6.          Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

(1)                 Популяризиране идеите и целите на Сдружението в обществото чрез средствата на Интернет, традиционните медии, както и други съвременни средства;

(2)                 Привличане на членове, последователи, доброволци и сътрудници, съпричастни към целите на Сдружението, включително чрез предоставяне на среда за комуникация и развитие;

(3)                 Повишаване на познанията и информираността на общността, както и на обществото като цяло, по основните теми, касаещи както дейността така и постигането целите на Сдружението;

(4)                 Обособяване, изграждане и поддръжка на физически пространства, осигуряващи благоприятна среда за развитие и изявата на членовете на Сдружението;

(5)                 Организиране и провеждане на регионални, национални и международни събития (курсове, семинари, конференции, състезания и др.) свързани с дейността на Сдружението;

(6)                 Подготовка за и участие в регионални, национални и международни събития (курсове, семинари, конференции, състезания и др.) свързани с дейността на Сдружението;

(7)                 Привличане на партньори, спонсори и дарители към каузите на Сдружението които да подпомагат както материално така и нематериално дейността му и постигане на целите;

(8)                 Взаимодействие с организации както от нестопанския сектор така и с предприемачи и предприятия, с обществени организации и институции със сходни или съвместими цели;

(9)                 Работа и партньорство с образователни институции като школи, училища, университети, институти и др.

(10)              Участие в и реализация на програми и политики, инициативи и проекти които са в унисон с целите на Сдружението и подпомагащи успешното им постигане.

Предмет на дейност

чл. 7.          Сдружението има за предмет на дейност:

(1)                 Създаване, поддръжка и популяризиране на пространства в Интернет под формата на уеб сайтове, онлайн групи, форуми и др., както и на специализирани софтуерни приложения и платформи свързани с и нужни за дейността на Сдружението;

(2)                 Създаване, управление, поддръжка и развитие на обособени физически пространства за целите на Сдружението;

(3)                 Организиране и провеждане на обучения и курсове за подготовка, квалификация и преквалификация в сферата на ИТ и сходните им технологии, както и издаване на съответните документи и сертификати;

(4)                 Организиране и провеждане на специализирани събития за споделяне на знания и опит насочени към младите хора (деца, ученици, студенти), както и развиване на дейности свързани с формалните и информалните форми на обучение с цел повишаване на тяхната компетентност и подпомагащи личностната им реализация.

(5)                 Организиране и провеждане на срещи, семинари, конференции и други събития свързани пряко или непряко с дейността на Сдружението;

(6)                 Организиране и провеждане на състезания и други подобни събития в областта на ИТ и сходните им технологии;

(7)                 Подпомагане с нематериални и човешки ресурси, както и с материални и финансови средства, на граждани, съпричастни към каузите и целите на Сдружението;

(8)                 Организиране и осъществяване на инициативи и кампании за набиране на средства за финансиране дейността на Сдружението;

(9)                 Подготовка и осъществяване на собствени проекти и инициативи с цел материално и нематериално подпомагане дейността на Сдружението, както и участие в подобни проекти и инициативи на партньорски организации;

(10)             Осъществяване на допълнителна стопанска дейност, за осигуряване на финансов ресурс за развитие на Сдружението и постигане на неговите цели. Допълнителната стопанска дейност може да има следния предмет:

 1. Организиране на различни информационни форуми и форуми за обучение – срещи, симпозиуми, семинари, курсове, лекции, дискусии, конференции и др.;
 2. Издателска дейност;
 3. Подготовка и разпространение на аудиовизуални и други материали и програми;
 4. Консултантска дейност в областите, обхванати от целите на сдружението;
 5. Информационни услуги;
 6. Други дейности, свързани с предмета и целите на сдружението и позволени от закона.

Имущество и финанси

чл. 8.          Имущество и финанси на Сдружението:

(1)                 Имуществото на Клуба се формира от имуществените вноски на членовете, от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, движими вещи, вземания и други активи.

(2)                 Със средствата по ал. 1 могат да се придобиват движими и недвижими имущества, както и да се правят разходи с оглед постигане на целите на Клуба.

чл. 9.          За осъществяване на дейността си и за постигане на целите си Клуба набира средства чрез:

(1)                 Дарения или спонсорства, както и други подобни форми на материално и финансово подпомагане;

(2)                 Получаване на средства от субсидии, по програми или от фондове подпомагащи дейности свързани или сходни с тези на Клуба;

(3)                 Приходи от развиване на стопанска дейност;

(4)                 Доброволен труд.

Членство, права и задължения

чл. 10.       Членуването в Клуба е свободно и доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса и пол.

чл. 11.       Членуване:

(1)                 Учредителите на Клуба, изброени в заключителните разпоредби на този устав, са негови редовни членове по право.

(2)                 Член на Клуба може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което приема Устава и съдейства за постигането на целите на Клуба.

(3)                 Членовете на сдружението могат да бъдат:

 1. Редовни членове – учредителите и други физически лица, които са получили препоръка за приемане като член на сдружението от поне двама редовни члена;
 2. Асоциирани членове – физически лица, които не са получили препоръки по предходната точка.

(4)                 Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет, въз основа на подадено от кандидата заявление по образец с декларация, че приема Устава на Клуба подадени на хартиен носител или по електронен път.

чл. 12.       Прекратяване на членството:

(1)                 Членство се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление от члена до Управителния съвет на Клуба;
 2. При смърт или поставяне под пълно запрещение за физическо лице;
 3. С изключване;
 4. При прекратяване на Клуба.

(2)                 Членове на Клуба се изключват с решение на Управителния съвет, при неспазване Устава на Клуба, при неспазване Правилника за вътрешния ред или извършване на действия в негова вреда. Изключените членове имат право да обжалват това решение пред Общото събрание.

(3)                 При прекратяване на членството имуществените отношения се уреждат с решение на Управителния съвет. То може да бъде обжалвано пред Общото събрание.

чл. 13.       Членството възниква, респективно се счита за прекратено от момента на вписване на съответното лице, респективно на заличаването му в регистър, воден от Управителния съвет на Клуба.

чл. 14.       Права и задължения:

(1)                 Всеки член на Клуба има право:

 1. Да участва в работата на Общото събрание;
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи;
 3. Да участва и гласува в допитвания, провеждани от органите за управление на Клуба;
 4. Да получава информация за дейността на Клуба;
 5. Да следи работа на Клуба и на неговите органи за управление;
 6. Да получи свободен достъп до общата собственост и помещенията на Клуба, спазвайки Правилника за вътрешния ред;
 7. Да присъства на събития, организирани от Клуба;
 8. Да получава съдействие от Клуба и неговите членове при осъществяване на дейности свързани с постигане на целите на Клуба.

(2)                 Всеки член на Клуба е длъжен:

 1. Да спазва Устава на Клуба;
 2. Да спазва Правилника за вътрешния ред;
 3. Да опазва имуществото на Клуба.

чл. 15.       Членството, както членските права и задължения не се прехвърлят и не преминават върху други лица при никакви обстоятелства.

Органи на сдружението

чл. 16.       Органи

(1)                 Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател на Управителния съвет.

(2)                 С решение на тези органи могат да бъдат създавани и други помощни органи с оглед извършването на определени действия. Обхватът на правомощията на тези органи се определя с решението за създаването им.

Общо събрание

чл. 17.       Общо събрание

(1)                 Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички редовни членове на Клуба.

чл. 18.       Общото събрание:

(1)                 Приема, изменя и допълва устава на Клуба.

(2)                Приема други вътрешни актове.

(3)                 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

(4)                Взема решение за преобразуване и прекратяване на Клуба.

(5)                 Приема бюджета на Клуба.

(6)                 Приема отчета за дейността на УС и на Клуба.

(7)                 Разглежда жалби срещу Управителния съвет за прекратяване на членство.

(8)                 Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона или на Устава на Клуба.

(9)                 Взема решения за участие в други организации;

чл. 19.

(1)                 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно Общо събрание).

(2)                 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Клуба (извънредно Общо събрание).

(3)                Общото събрание се свиква чрез покана, която се изпраща на всеки един член на Сдружението до електронен адрес, посочен в молбата за приемане на съответния член,  или чрез друг метод за електронна комуникация, посочена в молбата за приемане на член. Във всички случаи, описани по-горе, поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението. В случай на необходимост поканата може да бъде поставена на място, различно от седалището, като за това следва да бъдат уведомени своевременно всички членове на Сдружението по електронна поща или чрез друго подходящо електронно средство.

(4)                 Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. На основание чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(5)                 Времето от връчване или публикуване на поканата за свиквана на Общо събрание до момента на откриването му не може да бъде по-малко от 15 (петнадесет) дни.

 

чл. 20.

(1)                 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

(2)                 Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя на събранието и се прилага към протокола.

чл. 21.       При гласуване всеки член на Клуба има право на един глас.

чл. 22.       Решенията на Общото събрание се вземат:

(1)                 с обикновено мнозинство (50% плюс 1 глас) от присъстващите;

с изключение на случаите при:

(2)                 вземане на решения за изменения и допълнения на Устава на Клуба при което те се приемат с квалифицирано мнозинство (2/3 плюс 1 глас) от присъстващите;

както и при:

(3)                 вземане решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството при което то се приема с квалифицирано мнозинство (2/3 плюс 1 глас) от присъстващите.

чл. 23.       Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения дневен ред.

чл. 24.

(1)                 За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2)                 Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

(3)                 Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на събранието и взетите на него решения в протокола.

чл. 25.       Всеки член на Клуба, Управителния съвет и прокурорът могат да сезират Съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решенията на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Управителен съвет

чл. 26.

(1)                 Броят на членовете на Управителният съвет е 3 души, избрани от Общото събрание.

(2)                 Управителния съвет се избира за срок от 5 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

чл. 27.       Управителният съвет:

(1)                 Избира Председател от своя състав;

(2)                 Представлява Клуба, както и определя обхвата на представителната власт на отделни негови членове;

(3)                 Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

(4)                 Взема решения за откриване и закриване на клонове на Клуба;

(5)                 Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

(6)                 Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

(7)                 Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

(8)                 Приема правила за работа си, декларации и други актове свързани с дейността на Клуба;

(9)                 Изготвя и приема Правилник за вътрешния ред;

(10)              Взема решения за приемане и изключване на членове на Клуба;

(11)              Изготвя и приема основните насоки и програма за дейността на Клуба;

(12)              Може да вземе решение за изискване на членски внос и/или имуществени вноски, като определя размера им, дължимостта им и реда за внасянето им.

(13)              Взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

(14)              Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

чл. 28.      Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите, а решенията по осъществяване на ликвидация на Сдружението,  разпорежда се с имуществото на сдружението, определяне реда и организиране на извършването на дейността на сдружението – с мнозинството на всички негови членове.

чл. 29.

(1)                 Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(2)                 Управителния съвет може също да бъде свикан при искане на поне 1 от неговите членове.

(3)                 Заседанията на Управителния съвет са законни, когато присъстват повече от половината негови членове.

(4)                 Присъстващо е и лице, с което има двустранна гласова, видео или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Председател на управителния съвет

чл. 30.

(1)                 Председателят на Управителния съвет, както и всеки един от другите двама члена на Управителния съвет, действащи заедно и поотделно, представляват Сдружението и Управителния съвет в отношенията им с трети лица.

(2)                 Председателят на Управителния съвет:

 1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 2. Координира и контролира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на Сдружението;
 3. Изготвя годишен баланс и отчет на Сдружението и го внася за утвърждаване от Управителния съвет;
 4. Организира набирането, отчитането и разходването на средства;
 5. Открива банкови сметки и се разпорежда с тях целесъобразно и в рамките на приетия бюджет;
 6. Сключва трудови и граждански договори със служителите на Сдружението, чиито длъжностни характеристики са одобрени от Управителния съвет;
 7. Отговаря за собствеността на Клуба и неговите активи;
 8. Осъществява връзки с други физически и юридически лица в страната и чужбина с оглед предмета на дейността на Клуба.

Книги на сдружението

чл. 31.       Книги на Сдружението са:

 1. Книга на членовете;
 2. Книга с протоколите от заседанията на Общото събрание.

чл. 32.       Книга на членовете.

(1)                 Сдружението води книга на членовете, в която се вписват техните данни за идентификация и контактна информация за всички членове на Клуба, датите на тяхното постъпване, напускане или изключване.

(2)                 Книгата на членовете може да се води и съхранява в електронен вид.

чл. 33.       Книга с протоколите.

(1)                 На заседанията на Общото събрание се води книга с протоколи, в които се отразяват направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят от протоколчик, избран от Общото събрание, и се заверяват с подписите на председателстващия събранието и протоколчика на събранието.

(2)                 Всички членове на Сдружението могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги, съгласно реда предвиден в настоящия Устав и Вътрешните правила на Сдружението.

Прекратяване и ликвидация

чл. 34.       Сдружението се прекратява:

(1)                 По решение на Общото събрание;

(2)                 По решение на Окръжния съд по седалището в случаите по чл. 13 ал. 1 т. 3 от ЗЮЛНЦ.

чл. 35.

(1)                 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице.

(2)                 Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал. 1, той се определя от Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(3)                 Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

чл. 36.

(1)                 Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределението му не е уреден в други актове на Сдружението.

(2)                 Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на Клуба. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Клуба общественополезна дейност.

Преходни и заключителни разпоредби

чл. 37.       Този устав е приет на проведеното на 29.09.2015 г. Учредително събрание състояло се в град Велико Търново.

чл. 38.       Списъкът с учредителите, подписали Устава, да се счита за неразделна част от този Устав.

чл. 39.       За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на Закона се заместват по право от повелителните му правила


Учредители

Подписали настоящия Устав съобразно приложения списък, както следва:

Три имена на учредителя ЕГН Подпис
1. Невен Боянов Боянов
2. Павел Пламенов Дончев
3. Ивайло Здравков Николов
4. Мирена Владимирова Добчева
5. Ивелин Павлинов Димов
6. Кристиян Вили Караманлиев
7. Мая Радославова Христова
8. Ирина Цветанова Шмидт
9. Атанас Димитров Шмидт
10. Костадин Георгиев Даржанов
11. Валентин Пенев Бакоев
12. Любомир Георгиев Филипов
13. Габриела Пламенова Петрова
14. Невена Евгениева Георгиева
15. Аспарух Пламенов Виткинов
16. Юри Стефанов Стойнов
17. Тихомир Стефанов Стефанов
18. Галина Тодорова Богданова – Тодорова

 

град Велико Търново