За КПВТ

КПВТ - Клуб на програмистите във Велико Търново

“Клуб на програмистите във Велико Търново” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза регистрирано във Великотърновския окръжен съд на 13.11.2015 година.

Въпреки че идеята за официалната му регистрация възниква още през лятото на 2014, клубът съществува в неформална форма от 1997-ма година, когато възниква като общност от студенти и професионалисти, работещи в областта на информационните технологии.

Цели на клуба

  • Подпомагането на личностната реализация на младите специалисти в областта на информационните технологии и други сходни и/или свързани направления и индустрии.
  • Развитието и утвърждаването на образованието, науката, техниката и технологиите в сферата на информационните и сходните технологии.
  • Защитата на правата на носителите на авторски и други права, действащи в областта на информационните и/или други сходни технологии.
  • Създаване и развитие на общност от специалисти в областта на информационните технологии (ИТ), както и в други сходни или свързани направления и индустрии.
  • Популяризиране на ИТ, както и на сходните им и свързани технологии, като средство за личностна реализация.
  • Повишаване познанията на общността, както и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация в областта на ИТ, както и на сходните им индустрии.
  • Стимулиране на интереса към и усъвършенстване на компетентностите на младите хора (деца, ученици, студенти) в областта на ИТ и сходните им технологии.

Наименованието на Сдружението е „Клуб на Програмистите във Велико Търново”, съкратено като „КПВТ“, наричано по-нататък за краткост „Клуба“. Може да се изписва и на латиница като „Programmers Club in Veliko Tarnovo” или съкратено като „PCVT”.